Skip to content Skip to footer

KARO PSYCHOLOGIE PRAKTIJK

Algemene voorwaarden OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. KARO Psychologie Praktijk houdt zich bezig met psychologie, HR en coaching werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van KARO Psychologie Praktijk, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van KARO Psychologie Praktijk en overeenkomsten tussen KARO Psychologie Praktijk en haar opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen KARO Psychologie Praktijk en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KARO Psychologie Praktijk en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 6. Het nalaten door KARO Psychologie Praktijk op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van KARO Psychologie Praktijk aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
 7. In geval van verschillen tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst van opdracht, voorrang hebben de algemene voorwaarden.
 8. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen KARO Psychologie Praktijk en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door KARO Psychologie Praktijk aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen KARO Psychologie Praktijk en haar opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door KARO Psychologie Praktijk geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 2. Door KARO Psychologie Praktijk opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is KARO Psychologie Praktijk gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 3. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 5. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 25,-.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

 1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens KARO Psychologie Praktijk vervalt.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

KARO Psychologie Praktijk kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

 1. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
 3. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
 4. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 5. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

   


  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan KARO Psychologie Praktijk bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. KARO Psychologie Praktijk zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan KARO Psychologie Praktijk is toe te rekenen, nakoming door KARO Psychologie Praktijk zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij KARO Psychologie Praktijk als bij haar toeleveranciers.
 3. KARO Psychologie Praktijk heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt KARO Psychologie Praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. KARO Psychologie Praktijk aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van €2.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever KARO Psychologie Praktijk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KARO Psychologie Praktijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat KARO Psychologie Praktijk in staat is adequaat te reageren.
 5. KARO Psychologie Praktijk is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KARO Psychologie Praktijk of haar leidinggevende ondergeschikten.
 7. Elke aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk vervalt met het beëindiging van het opdracht.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart KARO Psychologie Praktijk tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart KARO Psychologie Praktijk verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde KARO Psychologie Praktijk (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, KARO Psychologie Praktijk daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met KARO Psychologie Praktijk op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens KARO Psychologie Praktijk.

Artikel 9 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.
 2. Overeenkomsten tussen KARO Psychologie Praktijk en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

Algemene voorwaarden PRIVE Personen (cliënten)

Artikel 1 Toepassing van de algemene voorwaarden privé personen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt. Met het maken van een afspraak bij KARO Psychologie Praktijk wordt een behandelingsovereenkomst aangegaan.
  Beroepscode
  KARO Psychologie Praktijk volgt de beroepscode voor psychologen. Je vindt de beroepscode op: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Artikel 2 Plichten cliënt

De cliënt informeert de behandelaar naar beste kunnen over zijn situatie en geeft alle relevante informatie die daarop van toepassing is. Om je goed te kunnen helpen, is het voor KARO Psychologie Praktijk namelijk belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te hebben.

De cliënt werk mee aan de behandeling en volgt adviezen zo goed mogelijk op. KARO Psychologie Praktijk heeft geen crisisdienst. Neem bij spoed of crisis altijd contact op met de huisarts of de huisartsenpost voor een doorverwijzing naar de specialistische  GGZ.

Artikel 3 Annulering

 1. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch – evt. via sms, whatsapp of voicemail – of via e-mail. Bij niet annuleren (no-show) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt €45,- in rekening gebracht aan de cliënt. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering.
 2. Annulering door de behandelaar vindt zo tijdig mogelijk plaats. Samen wordt gekeken naar een ander tijdstip voor de sessie. Er worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald door de cliënt. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur binnen 14 dagen te betalen zonder ophoging van de kosten. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan  zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de  gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich  hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar  betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 Zorgverzekering/vergoeding

 1. KARO Psychologie Praktijk wil zich niet laten leiden door zorgverzekeraars en heeft daarom geen contracten afgesloten. Dit betekent dat je de factuur zelf betaalt aan de praktijk en deze zelf indient bij de verzekeraar. 
 2. KARO Psychologie Praktijk wordt psychologische zorg geboden die door de zorgverzekeraar (deels) vergoed wordt, maar ook zorg die niet vergoed wordt. Het al dan niet (deels) vergoed worden van de zorg is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de DSM-diagnose en de ernst van de klachten. Check dus voordat je een afspraak maakt bij de zorgverzekeraar of en welk deel van de zorg je vergoed krijgt. Vraag dan naar de vergoeding bij psychologische hulp in de basis GGZ bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij sommige zorgverzekeraars gelden verder nog extra voorwaarden voor vergoeding voordat je de behandeling start, bijv. dat je deze moet aanvragen. Vraag daar ook altijd naar. Een verwijzing door de huisarts is altijd een voorwaarde voor vergoeding.

   

 3. Je hebt een betalingsverplichting voor de behandeling (in brede zin) die je bij KARO Psychologie Praktijk krijgt. Praktijk KARO is niet verantwoordelijk voor de vergoeding door je zorgverzekering hiervoor. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar voordat je bij KARO Psychologie Praktijk op intake komt. Zo voorkom je verrassingen achteraf. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een verwijzing door de huisarts.

Artikel 6 Klachten- en geschillen

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling bij KARO Psychologie Praktijk. Bespreek dit altijd eerst met je behandelaar. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen.

Artikel 7 Weergeven prijzen en informatie

 1. KARO Psychologie Praktijk is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van de behandeling verkeerd is weergegeven. 
 2.  KARO Psychologie Praktijk is niet gebonden aan het uitvoeren van de behandeling tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1.   Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt KARO Psychologie Praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk voor indirecte schade, waaronder  begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.  
 3. KARO Psychologie Praktijk aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot  het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege, tot een maximum van €1.500,-.
 4.  De aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever KARO  Psychologie Praktijk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KARO Psychologie Praktijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat KARO Psychologie  Praktijk in staat is adequaat te reageren.
 5. KARO Psychologie Praktijk is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KARO Psychologie Praktijk of haar leidinggevende ondergeschikten.

Elke aansprakelijkheid van KARO Psychologie Praktijk vervalt met het beëindiging van het opdracht.

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart KARO Psychologie Praktijk tegen alle mogelijke aanspraken
 2. van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart KARO Psychologie Praktijk verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 4. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde KARO Psychologie Praktijk (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, KARO Psychologie Praktijk daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met KARO Psychologie Praktijk op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens KARO Psychologie Praktijk.

Artikel 10 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond. Overeenkomsten tussen KARO Psychologie Praktijk en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.  

Artikel 12 Wijzigen algemene voorwaarden
KARO Psychologie Praktijk behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op de website: www.karo-psychologie-praktijk.com