Skip to content Skip to footer

PRIVACYSTATEMENT KARO PSYCHOLOGIE PRAKTIJK

Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://karo-psychologie-praktijk.com/

KARO psychologie hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe KARO psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie KARO psychologie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van KARO psychologie;
 3. potentiële partners;
 4. alle overige personen die met de KARO psychologie contact opnemen of van wie KARO psychologie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

KARO psychologie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 1. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking

KARO psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de facturatie voor verrichte werkzaamheden. In geval van wanbetaling worden factuur- en contactgegevens mogelijk met een incassobureau gedeeld;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

Rechtsgrond

KARO psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Welke rechten je hebt over je data

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Hoe we jouw data beveiligen

KARO psychologie spant zich in alle mogelijke gegevens rondom uw persoon en onze dienstverlening adequaat te beveiligen. Zo is alle data op onze systemen versleuteld, zijn datahouders en relevante bestanden door middel van wachtwoorden beveiligd en maken wij gebruik van een SSL-certificaat.

Recht op vergetelheid

Wanneer u op enig moment contact met ons heeft opgenomen, maar graag wilt dat eventueel gearchiveerde zaken hierover worden vernietigd, kunt u dit te allen tijde bij ons kenbaar maken. Indien het echter gegevens over onze samenwerking of de hieruit voortgevloeide resultaten betreft, zijn wij gebonden aan de wettelijke vereisten rondom gegevensbewaring.

Bewaren van gegevens

KARO psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. KARO psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Persoonsgegevens delen met derden

KARO psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. KARO psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

KARO psychologie geeft persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen privacy statement

KARO psychologie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van KARO praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht KARO psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met KARO psychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@karo-psychologie-praktijk.